Global Gateway
land/språk

Rättslig information

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Materialet på denna webbplats ("sajten") tillhandahålls av j2 Global Communications, Inc. eller dess dotterbolag ("j2 Global Communications") som en service åt företagets kunder och ska endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior kan laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan. Genom att ladda ner material från denna webbplats accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dem ska du inte använda webbplatsen eller hämta material från den.

VARUMÄRKESINFORMATION

j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax och What's Your Number, bland andra, är registrerade varumärken tillhörande j2 Global Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Användning av begreppen "ett efax", "efaxa det", "att efaxa", "efaxat" och "efaxning" för att beskriva tjänsten/handlingen att skicka eller ta emot ett fax i ett digitalt format är strängt förbjudet och utgör intrång i j2 Global Communications varumärke. j2 Global Communications driver för närvarande en kampanj för att övertyga allmänheten om att EFAX inte bör användas som något annat än att beskriva j2 Global Communications tjänst "EFAX" och inte på något av de sätt som beskrivs ovan. I detta syfte har företaget skrivit till utgivare och företag som har använt EFAX på ett otillbörligt sätt och fortsätter att flitigt skydda detta varumärke.

j2 Global Communications varumärken får endast användas offentligt med godkännande från j2 Global Communications. Rättvis användning av j2 Global Communications varumärken i annonsering och marknadsföring av j2 Global Communications produkter kräver ett formellt medgivande.

PATENTSKYDD

j2 Global Communications tjänster, i synnerhet tjänsterna eFax®, jConnect® och Onebox®, skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent eller andra avvaktande patent 6,208,638; 6,073,165; 6,597,688; 7,020,132; 6,717,938; 6,999,478; 6,625,642; 6,549,612; 5,675,507; 5,870,549; 6,350,066; 6,564,321; 6,857,074; 5,291,302; 5,459,584; 5,461,488; 6,564,193.

ENANVÄNDARLICENS

Materialet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och all obehörig användning av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar. Du kan ladda ner en kopia av den information eller programvara ("Material") som finns på j2 Global Communications webbplatser på en enskild dator för personligt, icke-kommersiellt internt bruk såvida inget annat angivits av j2 Global Communications skriftligt eller tillåts av något licensvillkor som medföljer eller tillhandahålls med enskilda material. Detta är en licens, inte en överlåtelse av äganderätt, och omfattar nedanstående begränsningar. Du får inte:

  1. Ändra Materialet eller använda det i kommersiellt syfte eller någon offentlig visning, utställning, försäljning eller uthyrning.
  2. Dekompilera, bakåtutveckla eller ta isär programvarans material förutom och endast i den utsträckning tillämplig lag tillåter.
  3. Ta bort upphovsrättsinformation eller annan information om äganderätt från Materialet.
  4. Överföra Materialet till annan person. Du accepterar att du ska förhindra all otillåten kopiering av Materialet.

ÄGANDERÄTT FÖR MATERIAL

Materialet är upphovsrättsskyddat och skyddas av internationella upphovsrättslagar och avtal. Det får inte kopieras, reproduceras, modifieras, publiceras, laddas upp, skickas, överföras eller distribueras på något sätt utan j2 Global Communications skriftliga tillstånd. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor ger j2 Global Communications och dess leverantörer inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt till dig under några patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter. Andra rättigheter kan beviljas dig via j2 Global Communications skriftligen eller om det anges någon annanstans i Materialet.

UPPSÄGNING AV DENNA LICENS

j2 Global Communications kan säga upp denna licens när som helst om du bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra materialet.

LÄNKAR

Länkar på denna webbplats erbjuds endast som en service till dig och tillhandahållandet av en sådan länk innebär inte att vi godkänner dess webbplats eller leverantör eller de material, produkter och tjänster som finns eller erbjuds där. Du använder var och en av dessa platser på de villkor, om några, som var och en av dessa webbplatser har publicerat. Du godkänner att vi inte är ansvariga för riktighet, efterlevnad av upphovsrättslagar, lagenlighet, anständighet eller någon annan aspekt av innehållet, produkterna, tjänsterna eller överföringar som tas emot via sådana webbplatser. Du godkänner även att vi inte har något som helst ansvar för tredje parts webbplatser och din användning av dem.

ANSVARSFRISKRIVNING

MATERIALET TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR" UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER INDIREKT GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG AV INTELLEKTUELL EGENDOM ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, AVBROTT AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATERIAL ÄVEN OM j2 GLOBAL COMMUNICATIONS HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR KANSKE DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

j2 Global Communications och dess leverantörer garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i dessa material. j2 Global Communications kan göra ändringar i dessa material eller de produkter som beskrivs där när som helst utan förvarning. j2 Global Communications har inga skyldigheter att uppdatera Material.

Frågor?
Ring oss
08 403 049 61
infose@mail.efax.com
9:00AM - 6:00PM CET
nedre kurva
o o o